INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti s provozováním elektronických aukcí na internetovém portálu www.aukcezitna.cz.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Tento dokument se vztahuje na všechny uživatele, kteří v rámci uzavření smlouvy o užívání internetového portálu www.aukcezitna.cz (dále jen „internetový portál“), uzavřené distančně v elektronické podobě mezi Správcem a uživatelem jako subjektem osobních údajů, a následného užívání internetového portálu poskytují Správci své osobní údaje. Správce osobních údajů je povinen zajistit, aby všichni uživatelé měli možnost se s obsahem tohoto dokumentu seznámit, a aby tímto splnil svou informační povinnost o zpracování osobních údajů uživatelů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Tyto informace jsou poskytovány každému uživateli při uzavření smlouvy, tj. před odesláním registračního formuláře, a to jejich zveřejněním na internetovém portálu bez jakéhokoliv omezení. Bez poskytnutí těchto informací, nemůže být platně uzavřena smlouva mezi Správcem osobních údajů a uživatelem, avšak Správce osobních údajů neodpovídá za to, zda se uživatel s dokumentem skutečně dostatečně seznámí.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Evenly group s.r.o., IČ: 065 68 378, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C

284452; (dále jen „Společnost“).  

 

OBECNĚ - CO TO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Společnosti dojít ke zpracování níže uvedených kategorií osobních údajů.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH  OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:  

 • Osobní údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy a vedení vnitřní evidence:
  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého pobytu, sídla, místa podnikání
  • IČO, DIČ
  • fakturační adresa
  • telefonní číslo
  • email

 

 • Identifikační údaje vyžadované správcem na základě zákona.

Zpracování je nezbytné, neboť povinnost zpracovávat ukládá přímo zákon, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce: Jedná se zejména o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo, nebylo-li přiděleno datum narození
 • místo narození
 • pohlaví
 • trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství
 • číslo telefonu
 • email
 • číslo průkazu totožnosti/pasu, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti

 

 • Identifikační údaje sloužící k ochraně oprávněných zájmů Společnosti

Za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození, IČ, DIČ
 • trvaly a/nebo jiný pobyt, sídlo nebo místo podnikání
 • kontaktní email

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jak již vyplývá z předchozího oddílu, Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů a vedení vnitřní evidence zákazníků;
 • plnění zákonných povinností Společnosti ve vztahu k orgánům veřejné moci;
 • oprávněných zájmů Společnosti, např. pro účely ochrany práv Společnosti v soudním řízení.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Společností a subjektem údajů, a to následovně:  

 • pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů po dobu nezbytnou k uzavření smluvního vztahu po dobu trvání smluvního vztahu,
 • pro účely vedení vnitřní evidence zákazníků po dobu trvání smluvního vztahu, pro účely oprávněných zájmů Společnosti po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání jejich právních nároků,
 • pro účely plnění zákonných povinností Společnosti ve vztahu k orgánům veřejné moci po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (tuzemská legislativa nebo právo EU), zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, atd.
 • jakékoli osobní údaje, které by měla Společnost k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až/jen do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost veškeré osobní údaje důsledně chrání. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat má Společnost nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Společnost při realizaci vybraných činností souvisejících s plněním svých povinností a závazků využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje jim Společností předané, jsou tito dodavatelé v postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak. Může jít zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost advokátů, správu IT systémů, účetní kancelář, případně dodávání jiných služeb. S každým dodavatelem uzavírá Společnost smlouvu, jejímž obsahem jsou také pravidla pro zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam takových zpracovatelů je dostupný na vyžádání. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

 

Vaše zpracované osobní údaje může Společnost pouze v přesně zákonem definovaných případech předávat jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon. Tyto zpracované údaje jsou poskytnuty na vyžádání konkrétního orgánu, který musí prokázat zákonný důvod takového požadavku nebo je Společnost předává z důvodu plnění svých právních povinností. Může se jednat zejména o následující příjemce:

 • Policie ČR, Státní zastupitelství ČR
 • soudy ČR
 • Finanční analytický úřad

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro výmaz.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má možnost obrátit se se svou žádostí na Pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Společnosti je: Mgr. Michal Burček, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev. 13244, se sídlem v Praze, Ostrovského 253/3 (dále jen „Pověřenec“).

Kontaktní adresou Pověřence je: Evenly group s.r.o., Aukce Žitná, Žitná 27/608, 110 00 Praha 1.

Pověřence nejsnáze kontaktujte prostřednictvím emailu: poverenec@aukcezitna.cz.

Subjekty údajů se mohou na Pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Společností a výkonem jejich práv s tím souvisejících, tj. též za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

V Praze, dne 25. května 2018

Evenly group s.r.o.

Načítám, prosím vydržte...