OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

I.

Úvodní ustanovení

1.1  Tyto Obchodní podmínky platí pro účastníky elektronické aukce provozované na internetovém portálu www.aukcezitna.cz a závazně upravují pravidla jeho provozu, průběhu a účasti na elektronické aukci a užívání internetového portálu www.aukcezitna.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2  Provozovatelem internetového portálu www.aukcezitna.cz je společnost Evenly group s.r.o., IČ: 06568378, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 284452, (dále jen Provozovatel).

1.3  Veškeré právní vztahy vyplývající a související s elektronickou aukcí se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.4  Elektronickou aukci nelze považovat za veřejnou dražbu, která se koná za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

1.5  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2018.

 

 

II.

Vymezení základních pojmů

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující pojmy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

„Internetový portál“  znamená internetový systém provozovaný Provozovatelem na stránkách www.aukcezitna.cz, umožňující nabízení prodeje věcí movitých (Předmětu aukce) za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami;

„Elektronická aukce“ se rozumí dražba Předmětu aukce konaná prostřednictvím Internetového portálu, kdy výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukční nabídky na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) jednotlivých Dražitelů;

„Prodávajícím“          vlastník Předmětu aukce, který má zájem prodat Předmět aukce prostřednictvím Elektronické aukce; Prodávajícím může být i Provozovatel.

„Dražitelem“              fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrována na Internetovém portálu za účelem nákupu Předmětu aukce;

„Vydražitelem“          účastník Elektronické aukce/Dražitel, který učinil v souladu s těmito Obchodními podmínkami nejvyšší nabídku kupní ceny za Předmět aukce;

 

 

III.

Registrace Dražitele

3.1  Elektronické aukce se mohou účastnit pouze osoby zaregistrovaní v Internetovém portálu (Dražitelé).

3.2  Dražitelem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání a není osobou politicky exponovanou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

3.3  Dražitelem může být dále právnická osoba, která není politickou stranou nebo hnutím nebo jinak politicky angažovanou entitou, nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

3.4  Zájemce o účast v Elektronické aukci, který má zájem stát se za podmínek dle bodu 3.2 a/nebo 3.3 těchto Obchodních podmínek Dražitelem, je povinen vyplnit registrační formulář na Internetovém portálu, a to pravdivě. Při vyplňování registračního formuláře se zájemce řídí pokyny uvedenými v registračním formuláři. Proces registrace je ukončen odesláním/potvrzením registračního formuláře, čímž zájemce o registraci potvrzuje, že se předem seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Registrací a každým následným přihlášením ke svému uživatelskému účtu Dražitel vyslovuje souhlas vždy s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

3.5  Dražitel bere výslovně na vědomí, že za účelem registrace a možnosti účasti v Elektronické aukci je povinen Provozovateli poskytnout požadované osobní údaje, případně identifikační údaje je-li Dražitelem právnická osoba, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Mezi tyto povinnosti patří mimo jiné povinnost Dražitele zaslat Provozovateli kopii svého dokladu totožnosti. Splnění této povinnosti může být nahrazeno předložením originálu dokladu totožnosti osobně Dražitelem zástupci Provozovatele v jeho provozovně na adrese Praha 1, Žitná 27/608, PSČ 110 00. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu požadovat předložení originálu dokladu totožnosti Dražitelem.

3.6  Provozovatel je oprávněn vyzvat Dražitele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Dražitele zablokovat.

3.7  Vyjde-li najevo, že Dražitel uvedl v registračním formuláři nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn registraci takového Dražitele bez náhrady zrušit. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

 

 

IV.

Práva a povinnosti Provozovatele

4.1  Provozovatel, coby povinný subjekt ve smyslu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je povinen identifikovat a průběžně kontrolovat osoby Prodávajícího a Dražitele. Osobní údaje těchto osob přitom Provozovatel jakožto správce zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

4.2  Byla-li mezi Provozovatelem a vlastníkem Předmětu aukce (Prodávajícím) uzavřena smlouva o zprostředkování prodeje, je Provozovatel mimo jiné oprávněn a/nebo povinen

-    Předmět aukce od Prodávajícího převzít,

-    Předmět aukce nabízet k prodeji v rámci Elektronické aukce i mimo Elektronickou aukci ve své provozovně na adrese Praha 1, Žitná 27/608, PSČ 110 00 (dále jen „Provozovna“) nebo v jiných místech k tomu určených,

-    dle svých možností a uvážení Předmět aukce propagovat a inzerovat jeho prodej v médiích,

-    Předmět aukce zveřejnit na Internetovém portálu včetně fotodokumentace Předmětu aukce,

-    při požadavku navrácení předmětu vystaveného v  aukci ze strany Prodávajícího, je Provozovatel oprávněn vyžadovat po Prodávajícím pokutu ve výši ztraceného výdělku.

4.3  Provozovatel nezaručuje trvalý a nepřerušovaný přístup Dražitele k Elektronickým aukcím a funkčnost Internetového portálu, a to především s ohledem na závislost těchto systémů na řadě vnějších faktorů, jenž Provozovatel nemá možnost ovlivnit.

4.4  Provozovatel je oprávněn zrušit registraci Dražitele, který podstatným způsobem porušil tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Internetového portálu a jeho Provozovatele, případně zrušit registraci Dražitele, u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

4.5  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Elektronickou aukci zrušit bez udání důvodů.

 

 

V.

Práva a povinnosti Prodávajícího

5.1  Prodávající se může zúčastnit Elektronické aukce na základě smlouvy o zprostředkování prodeje movité věci uzavřené s Provozovatelem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele nabízet předmětnou movitou věc prostřednictvím Elektronické aukce na Internetovém portálu jakožto Předmět aukce nebo volným prodejem ve své Provozovně.

5.2  Prodávající je oprávněn zúčastnit se Elektronické aukce za předpokladu, že na Předmětu aukce neváznou žádné dluhy, nedoplatky, zástavní práva, zadržovací práva, předkupní práva či jiná práva třetích osob a že Předmět aukce nepochází z trestné činnosti ani nebyl k trestné činnosti použit.

5.3  Prodávající nesmí být politicky exponovanou osobou a/nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

5.4  Prodávající udělí Provozovateli v rámci smlouvy o zprostředkování prodeje movité věci zmocnění k prodeji Předmětu aukce a dalším úkonům s tím souvisejícím.

5.5  Za účelem propagace Předmětu aukce v Elektronické aukci Prodávající souhlasí s pořízením fotodokumentace Předmětu aukce.

 

 

VI.

Pravidla Elektronické aukce a Aukční provize

6.1  Elektronickou aukci Provozovatel zveřejňuje a provozuje na Internetovém portálu www.aukcezitna.cz.

6.2  Elektronická aukce probíhá v předem Provozovatelem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou Dražitelé oprávněni činit podání (příhozy). Tento časový úsek je uveden vždy u jednotlivé Elektronické aukce. Veškerý časový průběh Elektronické aukce se řídí časem serveru, na němž je Internetový portál provozován, a jenž se řídí dle světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time).

6.3  Dražitelé mohou činit podání (příhozy) v Elektronické aukci od okamžiku zahájení Elektronické aukce a až do skončení Elektronické aukce. Dražitelé jsou svými podáními (příhozy) vázáni, tyto jsou považovány za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy a učiněné podání (příhoz) proto nelze vzít zpět. Dražitelé nemohou činit stejná podání. První, nejnižší podání (příhoz), musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny Předmětu aukce. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovené v těchto Obchodních podmínkách, v opačném případě k takovému podání nebude přihlíženo. Pokud na stejnou Elektronickou aukci budou podány dvě stejné nabídky, systém upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas podání nabídky.

6.4  Jediným hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší řádně a včas učiněné podání (příhoz).

6.5  Je-li v posledních třech (3) minutách před uplynutím vymezeného časového úseku Elektronické aukce, v rámci kterého jsou Dražitelé oprávněni činit podání (příhozy), učiněno podání (příhoz) Dražitelem, prodlužuje se vymezený časový úsek Elektronické aukce pro příjem dalších podání (příhozů) o tři (3) minuty od okamžiku učinění posledního podání (příhozu), a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání doba 3 minut, aniž by bylo učiněno další podání (příhoz), příjem podání (příhozu) je zastaven a Elektronická aukce skončí.

6.6  Jakmile bude Elektronická aukce skončena, bude automaticky vyhodnocen Vydražitel, který bude prostřednictvím svého kontaktního emailu uvedeného při registraci informován o skutečnosti, že v Elektronické aukci učinil nejvyšší podání (příhoz). Dražitel je srozuměn s tím, že odeslání emailu Provozovatelem dle předchozí věty je svou povahou přijetím nabídky Dražitele na uzavření kupní smlouvy na Předmět aukce a okamžikem odeslání tohoto emailu dochází k uzavření kupní smlouvy na Předmět aukce.

6.7  Stanovená výše minimálního podání (příhozu) je

a) 100,-Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,-Kč;

b) 500,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč;

c)1.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč;

d) 5.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč;

e) 10.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč;

f) 50.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč;

g) 100.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč;

h)200.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000.000,-Kč a více.

6.8  Dražitelé jsou srozuměni s tím, že k nejvyšší dosažené kupní ceně Předmětu aukce (poslednímu příhozu) Provozovatel připočte aukční poplatek (Aukční provizi) ve výši 20 % z dosažené kupní ceny Předmětu aukce (posledního příhozu) včetně DPH ve výši dle právních předpisů platných v době učinění posledního příhozu. Dražitelé svou účastí v Elektronické aukci vyslovují souhlas s úhradou Aukční provize Provozovateli.

6.9  Celková kupní cena Předmětu aukce je tedy tvořena kupní cenou Předmětu aukce (částkou posledního příhozu) a Aukční provizí (dále jen „Celková kupní cena“).

 

 

VII.

Práva a povinnosti Vydražitele

7.1  Vydražitel je povinen uhradit Celkovou kupní cenu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů od skončení Elektronické aukce.

7.2  Vydražitel je povinen uhradit Celkovou kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele vedený u Fio bank, číslo účtu 2601383253/2010 nebo, po předchozí dohodě s Provozovatelem a za předpokladu, že Celková kupní cena nepřevyšuje maximální zákonem daný limit pro hotovostní platby, v hotovosti na Provozovně Provozovatele.

7.3  Vydražiteli, který neuhradí Celkovou kupní cenu ve lhůtě dle bodu 7.1 způsobem dle bodu 7.2 těchto Obchodních podmínek, bude Provozovatelem následující den prostřednictvím kontaktního emailu Vydražitele uvedeného při registraci zaslána upomínka k uhrazení Celkové kupní ceny s dodatečnou 3denní lhůtou k uhrazení. V případě, že Vydražitel neuhradí Celkovou kupní cenu ani v průběhu této dodatečné 3denní lhůty, je dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty Provozovatel, resp. Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat na Vydražiteli případnou škodu za zmaření aukce a ušlý zisk Provozovatele.

7.4  Vlastnické právo Předmětu aukce přechází na Vydražitele okamžikem uhrazení Celkové kupní ceny, tzn. připsáním celkové částky na bankovní účet Provozovatele nebo složením celé částky v hotovosti k rukám Provozovatele.

7.5  Předmět aukce bude vydán Vydražiteli v Provozovně Provozovatele po uhrazení Celkové kupní ceny. Po dohodě s Provozovatelem je možné zaslat Předmět aukce Vydražiteli externím dopravcem na náklady Vydražitele.

7.6  Vydražitel je povinen vyzvednout/převzít si Předmět aukce do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uhrazení Celkové kupní ceny, případně v téže lhůtě po dohodě s Provozovatelem ve smyslu bodu 7.5 těchto Obchodních podmínek zaslat Provozovateli částku ve výši 400,- Kč jako paušální náhradu nákladů spojených se zasláním Předmětu aukce Vydražiteli.

7.7  Následující den po marném uplynutí 14denní lhůty dle bodu 7.6 těchto Obchodních podmínek zašle Provozovatel Vydražiteli prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného Vydražitelem při registraci upomínku k vyzvednutí Předmětu aukce s dodatečnou 7denní lhůtou k vyzvednutí.

7.8  V případě nesplnění povinnosti Vydražitele dle bodu 7.6 těchto Obchodních podmínek ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Vydražiteli dle bodu 7.7 těchto Obchodních podmínek, pak kupní smlouva bez dalšího zaniká a Provozovatel vrátí Vydražiteli část Celkové kupní ceny odpovídající částce dosažené kupní ceny Předmětu aukce (posledního příhozu) v Elektronické aukci po odečtení případné škody vzniklé Provozovateli a ušlého zisku Provozovatele. Částka odpovídající Aukční provizi se v takovém případě Vydražiteli nevrací a propadá Provozovateli jakožto paušální náhrada za skladné Předmětu aukce u Provozovatele.

 

 

VIII.

Odpovědnost za vady a reklamace

8.1  Prodávající neposkytuje Vydražiteli na Předmět aukce žádnou záruku nad rámec zákona, avšak prohlašuje, že Předmět aukce je právě v takovém stavu, v jak byl popsán a zdokumentován v rámci prezentace a inzerce na Internetovém portálu.

8.2  Prodávající odpovídá jen za takové vady Předmětu aukce, které bude Předmět aukce po jeho předání Vydražiteli vykazovat oproti množství, jakosti, či provedení, jaké byly popsány, zdokumentovány a prezentovány v Internetovém portálu Provozovatele. Vydražitel proto nemůže uplatnit vady Předmětu aukce, které byly popsány nebo byly viditelné na fotografiích zveřejněných v Internetovém portálu v rámci nabídky a propagace Předmětu aukce. Přitom Vydražitel bere na vědomí, že prostřednictvím Internetového portálu a Elektronické aukce jsou nabízeny k prodeji věci movité, které svým stavem, stupněm opotřebení a/nebo mírou oprav zcela odpovídají svému stáří.

8.3  Vydražitel je oprávněn případnou vadu Předmětu aukce oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů od dne převzetí Předmětu aukce. Pokud Vydražitel v této lhůtě vadu Předmětu aukce uplatní, je oprávněn k vyřízení takové reklamace za Prodávajícího Provozovatel - Vydražitel je tedy povinen uvedené vady v uvedené lhůtě uplatnit u Provozovatele, a to buď na adrese Provozovny nebo elektronicky prostřednictvím emailu aukce@aukcezitna.cz - Vydražitel však vždy musí reklamovaný Předmět aukce doručit Provozovateli k posouzení reklamované vady na adresu Provozovny, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne jeho reklamace. K později uplatněným vadám nebude již přihlíženo.

8.4  Za účelem vyřízení včasné reklamace Vydražitel zmocňuje Provozovatele ke všem jednáním vůči Prodávajícímu v souvislosti s uplatněním vad Předmětu aukce ze strany Vydražitele.

8.5  Posoudí-li Provozovatel reklamaci Předmětu aukce Vydražitelem jako oprávněnou, vrátí Provozovatel jménem Prodávajícího Vydražiteli zpět Celkovou kupní cenu, a to oproti předání nijak nepoškozeného Předmětu aukce zpět - tím se má za to, že Vydražitel odstoupil od kupní smlouvy.

8.6  Posoudí-li Provozovatel reklamaci Předmětu aukce Vydražitelem jako neoprávněnou, vrátí Provozovatel Předmět aukce Vydražiteli - v takovém případě je Vydražitel povinen si nedůvodně reklamovaný Předmět aukce vyzvednout na Provozovně, nebo po zaplacení nákladů na poštovné Vydražitelem mu jej Provozovatel doručí zásilkovou službou.

8.7  V případě, že si Vydražitel Předmět aukce nevyzvedne v Provozovně nebo nezaplatí náklady na poštovné na vrácení Předmětu aukce zpět ani do jednoho (1) měsíce ode dne sdělení Provozovatele, že reklamace je nedůvodná, pak kupní smlouva bez dalšího zaniká a Provozovatel vrátí Vydražiteli část Celkové kupní ceny odpovídající částce dosažené kupní ceny Předmětu aukce (posledního příhozu) v Elektronické aukci po odečtení případné škody vzniklé Provozovateli a ušlého zisku Provozovatele. Částka odpovídající Aukční provizi se v takovém případě Vydražiteli nevrací a propadá Provozovateli jakožto paušální náhrada za skladné Předmětu aukce u Provozovatele.

8.8  Vydražitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že případné jiné zákonné nároky plynoucí Vydražiteli z vadného plnění, nežli případné právo odstoupit od kupní smlouvy a právo na vrácení kupní ceny, jsou vyloučeny, a to především s ohledem na skutečnost, že prostřednictvím Internetového portálu a Elektronické aukce jsou nabízeny k prodeji použité věci movité.

8.9  V případě, že Vydražitel uplatní vady po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne převzetí Předmětu aukce, nebo jakékoliv jiné nároky plynoucí Vydražiteli vůči Prodávajícímu z kupní smlouvy (především případné nároky z odpovědnosti za škodu), musí Vydražitel takové nároky uplatňovat přímo vůči Prodávajícímu.

 

 

IX.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

9.1  Je-li osoba zúčastněná Elektronické aukce fyzickou osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a současně druhým účastníkem kupní smlouvy je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba při výkonu svého podnikání, pak je tato zúčastněná fyzická osoba považována za spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“).

9.2  Vydražitel, který je Spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Předmětu aukce, viz. https://www.aukcezitna.cz/formulare

9.3  Za účelem odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít vzorový Formulář odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn v Internetovém portálu ve formátu PDF a který po jeho vytisknutí a vyplnění Spotřebitel zašle ve stanovené lhůtě Provozovateli na adresu Provozovny: Evenly group s.r.o., Aukce Žitná, Žitná 27/608, 110 00 Praha 1.

 

 

X.

Ochrana osobních údajů

10.1  Provozovatel se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, na základě kterého je povinen Provozovatel jako správce identifikovat osoby, a v případě fyzické osoby zaznamenat tyto identifikační údaje: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.

10.2  Provozovatel zpracovává osobní údaje osob pouze v nezbytném rozsahu za účelem dodržení své právní povinnosti, za účelem plnění smluvních závazků dle těchto Obchodních podmínek, případně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Více na https://www.aukcezitna.cz/ochrana-udaju

 

 

XI.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1  Je-li osoba zúčastněná Elektronické aukce spotřebitelem, pak v případě vzniku sporu mezi spotřebitelem a druhým účastníkem kupní smlouvy má spotřebitel ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dál jen „zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu.

11.2  Provozovatel tímto spotřebitele v souladu s § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje o tom, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z uzavřené smlouvy je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.coi.cz. Kontaktní adresa je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00.

 

 

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1  Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.2  Na úpravu práv a povinností výslovně neupravených těmito Obchodními podmínkami se použijí obecné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.3  Dražitelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených s registrací v Internetovém portálu a s účastí v Elektronické aukci.

12.4  Tyto Obchodní podmínky jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě, přičemž každá osoba má možnost se s nimi v plném znění seznámit na Internetovém portálu Provozovatele www.aukcezitna.cz a text těchto Obchodních podmínek si vytisknout.

12.5  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění, a to tím, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na Internetovém portálu. Tímto zveřejněním vstoupí nové znění Obchodních podmínek v platnost a účinnost. Veškeré starší verze obchodních podmínek jsou u Provozovatele archivovány a Dražitel si je může vyžádat.

Elektronické aukce, které započaly za účinnosti staršího znění Obchodních podmínek, běží za podmínek stanovených v době svého zahájení.

Registrací, každým následným přihlášením ke svému uživatelskému účtu a jiným užitím Internetového portálu Dražitel vyslovuje souhlas vždy s aktuálním zněním Obchodních podmínek. Neakceptuje-li Dražitel změny Obchodních podmínek, o čemž musí Dražitel Provozovatele písemně informovat do třiceti (30) dnů ode dne zveřejnění nového znění Obchodních podmínek, nemá Dražitel právo užívat Internetový portál a účastnit se Elektronických aukcí s výjimkou aukcí již započatých za účinnosti starší verze Obchodních podmínek.

Načítám, prosím vydržte...